Durant aquest curs 2014-2015 Sinapsis disposarà de diversos programes per a poder donar resposta a les diferents maneres d’aprendre de cada alumne. En cada programa es pretén acompanyar l’alumne en el seu procés d’ensenyament – aprenentatge.

Cada programa té els seus objectius i la seva metodología, en general els objectius que es treballen transversalment són:

– L’hàbit d’estudi

– l’organització de l’estudi

-L’autonomia

-La responsabilitat

-Les tècniques d’estudi…

Els programes són: