CLASSES INDIVIDUALS

Aquest programa té un doble objectiu:

En primer lloc es tracta de treballar les competències bàsiques i com a temes transversals les  tècniques d’estudis de manera individual i personalitzada. Els continguts que es treballaran són:

–          Autonomia presonal

–          Comprensió lectora

–          Expressió escrita

–          Operacions matemàtiques

–          Resolució de problemes

–          Tecniques d’estudi

–          Organització de l’estudi (agenda, temps de dedicació, espai, metodologia, etc.)

–          Realització de treballs

–          Recerca i tractament d’informació

El segon objectiu és fer una intervenció pedagògica amb aquells alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge com TDAH, Disgràfia, Discalcùlia, Disortografía, sobredotació, trastorn de la lectura, etc. En aquest cas els continguts a treballar depenen del tipus de dificultat d’aprenentatge, alguns exemples són: la psicomotricitat fina, autocontrol, resolució de problemes, comprensió lectora, etc.