GRUP PRIMÀRIA lectoescriptura i matemàtiques

L’objectiu d’aquest projecte es treballar les competències bàsiques i com a temes transversals les tècniques d’estudis. Donar les eines (tècniques d’estudi) perquè l’alumne les utilitzi segons da seva manera d’aprendre.

En aquest projecte hi pot acudir els alumnes de primària que vulguin millorar les seves competències lingüístiques i matemàtiques.

Els grups s’organitzaran per edats i seran reduïts (màx. 4-5 alumnes).

Els continguts que es treballaran són:

–          Contacte amb la lectura

–          Comprensió lectora

–          Expressió escrita

–          Grafomotricitat

–          Operacions matemàtiques

–          Resolució de problemes

Metodologia

La metodologia serà dinàmica i participativa, partint dels interessos i motivacions dels alumnes.