GRUP ESO

De primària a l’educació secundària (ESO) hi ha un gran salt, l’alumnat passa d’estar guiat pel professorat ha haver de ser molt més autònom en quant a l ‘organització de les tasques a fer i del temps que ha d’emprar per poder-les dur a terme. Per arribar a poder fer-ho fan falta diferents tècniques d’estudi que podran ser utilitzades de manera transversal a totes les assignatures que tinguin.

Es tracta d’un període educatiu molt important com a pas previ a l’educació superior, un període on l’adquisició de competències bàsiques (lingüística, aprendre a aprendre, tractament de la informació i competència digital, ..), al finalitzar l’ensenyança obligatòria,  és fa imprescindible  tant per incorporar-se a la vida adulta satisfactòriament com per a poder fer front a la següent etapa (educació superior) i poder anar desenvolupant un aprenentatge al llarg de tota la vida

Objectius:

  • Treballar les competències bàsiques
  • Aprendre tècniques d’estudi

Continguts:

  • Organització de l’estudi (agenda, temps de dedicació, espai, metodologia…)
  • Comprensió lectora
  • Expressió oral i escrita
  • Operacions matemàtiques
  • Resolució de problemes
  • Esquematitzar
  • Realització de treballs (recerca i tractament de la informació)

Destinataris:

L’alumnat d’educació secundària.

Metodologia:

La metodologia serà participativa, flexible i afavorint el respecte als altres.

Els grup serà d’un màxim de 6-8 alumnes.